За своите клиенти и партньори предоставяме консултантски и проектантски услуги. Заедно с Европа се развивахме и ние иКонсултиране по еврофинансиране, проектиране и строителство днес можем да споделим нашия опит с Вас.
През годините активно работихме и продължаваме да работим по Програма за развитие на селските райони ПРСР, Рибарство и аквакултури и Транс-гранично сътрудничество в рамките на програмен период 2007-2013год. И предстоящия програмен период 2014-2020. Особена активност има в рамките на енергийната ефективност на частно и общинско ниво. Чрез различни европейски инициативи – програма REECL, Споразумение на кметовете и други.

• Програма за развитие на селските райони ПРСР
1. Мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания"
2. Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"
3. Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"
4. Мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности"
5. Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"
6. Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"
7. Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности"
8. Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"
9. Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места"

• Рибарство и аквакултури.
1. Ос 1
2. Ос 2
3. Ос 3
4. Ос 4

• Транс-гранично сътрудничество

• Изготвяне на План за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) в рамките на „Споразумение на кметовете“, изготвяне на инвентаризация на базови емисии CO2

• Консултиране в областта на зелена енергия, цели (3х20) относно климата и енергетиката на Европейската общност. С основни цели : намаляване на емисиите на CO2,подобряване на качеството на живот, по-добри обществени услуги, по-голяма енергийна сигурност, развитие на местната икономика и създаване на нови работни места. Стимулиране на електропроизводството то ВЕИ.

Евро Инженеринг - БГ в социалните мрежи.   Евро Инженеринг БГ във Facebook  Евро Инженеринг БГ в Twitter  Евро Инженеринг БГ в Google Plus  Евро Инженеринг БГ в Delicious